جمعه, 23 آذر 1397

رئیس اداره : ابوذر حنیف زاده

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد معدن

شماره تماس : 031571226565

حوزه عملکرد : شهرستانهای فریدن ، فریدونشهر ، چادگان و بوئین و میاندشت