جمعه, 23 آذر 1397

مدیر امور : بهمن نکویی

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی عمران - کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

شماره تماس : 03157240097

حوزه عملکرد : شهرستان گلپایگان و سد گلپایگان