جمعه, 23 آذر 1397

کارشناس مسئول : مهدی خدمتی

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی زمین شناسی

شماره تماس :

حوزه عملکرد : شهرستان آران و بیدگل