جمعه, 23 آذر 1397

کارشناس مسئول : علیرضا شریفی

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد منابع آب - دانشجوی دکترای منابع آب

شماره تماس : 03152225529

حوزه عملکرد : شهرستان لنجان