جمعه, 23 آذر 1397

رئیس اداره : حیدرعلی حسن زاده

رشته و مدرک تحصیلی : کارشناسی زمین شناسی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

شماره تماس : 03153229004

حوزه عملکرد : شهرستانهای شهرضا و دهاقان