جمعه, 1 شهریور 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
رودخانه زاینده رود1398
سال 1398 سال رونق تولید
سال 1398
آب نگین هستی
آب کیمیای هستی
نیمه شعبان ، تولد منجی بشریت مبارک

 شرح وظایف امورهماهنگی آب شهرستانها

•نظارت بر نحوه عملکرد امورهای آب شهرستانها در بخشهای مختلف با اخذ نظر واحدهای ستادی شرکت .
•ارائه گزارش اقدامات بعمل آمده در امورهای آب به معاونت حفاظت و بهره برداری .
•برقراری هماهنگی و ارتباط بین معاونتهای مطالعات ، طرح و توسعه و برنامه ریزی و بهبود مدیریت با امورهای آب در شهرستانها .
•برقراری هماهنگی بین امورهای حفاظت آبهای زیرزمینی ، سطحی ، مهندسی رودخانه ها و مشترکین معاونت حفاظت و بهره برداری با امورهای آب در شهرستانها .
•نظارت بر عملکرد و نیز پیشنهاد عزل و نصب مدیران امورهای آب شهرستانها به معاونت حفاظت و بهره برداری .
•بررسی نیازها و مشکلات موجود در امورها در زمینه پرسنلی ، مالی و پشتیبانی و پس از هماهنگی با معاونت حفاظت و بهره برداری ، پیگیری رفع آنها از طریق معاونت مالی ، اداری شرکت .
•ابلاغ بخشنامه ها ، دستورالعملها و ضوابط واحدهای مافوق به امورهای آب در شهرستانها .
•بررسی روند رسیدگی به درخواست متقاضیان و ارائه راهکارهای اصلاحی در جهت تسریع در پاسخگویی به این درخواستها به معاونت حفاظت و بهره برداری .
•جمع آوری آمارهای حفاظت و بهره برداری مربوط به شهرستانها که از طریق امورهای ستادی معاونت حفاظت و بهره برداری تهیه می شوند .
•ارائه پیشنهاد عملکرد ماهیانه مدیران و پرسنل امورهای آب شهرستانها به معاونت حفاظت و بهره برداری .
•ارائه پیشنهادات تشویق و تنبیه مدیران و پرسنل امورهای آب شهرستانها به معاونت حفاظت و بهره برداری .
•در صورت ضرورت ، شرکت در جلسات مهم در سطح شهرستانها به اتفاق مدیر امور آب شهرستان مربوطه و ارائه نتایج به معاونت حفاظت و بهره برداری .
•هدایت امکانات و پرسنل در مواقع ضروری و بنا به درخواست واحدهای ستادی شرکت در مناطق مورد نیاز تا رفع مشکل پیش آمده .
•بررسی و بازنگری فرآیندهای جاری کار و ارائه پیشنهاد اصلاح روشها بصورت سالیانه .

شرح وظایف نمونه امور ها و اداره های منابع آب شهرستانهای تابعه

•بررسی درخواست متقاضیان پروانه های حفر چاههای عمیق و نیمه عمیق با توجه به قوانین و مقررات جاری و دستورالعملها و بخشنامه های وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران و ارجاع آن به کارشناسان ذیربط .
•تهیه برنامه های لازم جهت نظارت و انجام امور مربوط به حفاظت منابع آب و ارائه به کارشناسان مربوطه.
•امضاء پروانه های کف شکنی ، لایروبی چاهها ( به استثنای پروانه های حفر ، اولین پروانه بهره برداری ، پروانه تغییر محل چاهها در مناطق ممنوعه و پروانه حفر قنوات ) و مجوزهای مربوطه .
•تمدید پروانه های بهره برداری (پس از کنترلهای لازم ) بموجب اجازه های که از طرف معاونت حفاظت و بهره برداری اعطاء شده .
•نظارت مستمر بر عملکرد شرکتهای حفاری و بررسی موارد مختلف شرکتهای مذکور بمنظور اعلام به مراجع قضایی و وزارت نیرو جهت اقدام مقتضی .
•تعیین حریم و بستر رودخانه و مسیل های موجود در شهرستان و حفاظت از حریم و بستر رودخانه و مسیل ها .
•ارائه پیشنهادات و راه حلهای مناسب و منطقی بمنظور اصلاح روشهای اجرایی و بهبود کیفیت رسیدگی به امور محوله و رسیدگی به امور متقاضیان و احیاناً شکایات ایشان در چهارچوب قوانین موجود .
•بررسی گزارشات واصله در خصوص اقدامات خلاف قانون متخلفین و ارجاع آن به واحد حقوقی جهت انجام اقدات لازم بعدی .
•تهیه و ارائه گزارشات لازم و تجزیه و تحلیل آنها جهت ارائه به مدیر فوق .
•هماهنگی با مدیر مافوق جهت اعمال رویه ای واحد در امور یا اداره منابع آب شهرستان .
•نظارت به اجرای صحیح قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات و آئین نامه های مرتبط در دوره عملکرد .
•ایجاد هماهنگی های لازم به امور مشترکین و درآمد جهت وصول هزینه های جبرانی تأمین آب و عوارض
حق النظاره و ارسال فیشها و سایر اسناد و مدارک مالی دیگر به امور مشترکین .
•ایجاد هماهنگی لازم بین کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها و کارشناسان حفاظت قسمت جهت انجام اقدامات لازم بر روی پرونده های متقاضیان .
•پیگیری لازم جهت تعیین و معرفی پرسنل واحد ابلاغ نمایندگی مأمورین موضوع ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب .
•بازدید و سرکشی از منطقه تحت سرپرستی در فواصل زمانی مناسب بمنظور آگاهی یافتن از موارد تخلف احتمالی .
•فراهم نمودن امکانات نرم افزاری و سخت افزاری جهت نگهداری سوابق پرونده های مشترکین و متقاضیان و حتی الامکان مکانیزه نمودن اطلاعات .
•توجیه پرسنل تحت امر در خصوص وظایف محوله به ایشان با توجه به مقررات جاری و شرح وظایف ابلاغی و برخورد با موارد تخلف اداری ضمن گزارش به امور هماهنگی آب شهرستانها .
•حضور در جلسات تشکیل شده در سطح فرمانداری ها یا سایر ادارات دولتی شهرستانهای تابعه بمنظور دفاع از مواضع و حقوق شرکت و تییین مقررات و قوانین جاری .
•اهتمام جدی منظور شفاف سازی گردش کار فعالیتهای حفاظت و اطلاع رسانی مناسب و تسریع در روند کار متقاضیان در راستای طرح تکریم ارباب رجوع .
•بررسی و انجام اقدامات لازم در مورد امور مربوط به نیروی انسانی تحت امر (از جمله ارزشیابی عملکرد ، فوق العاده اضافه کار و حق مأموریت ، آموزش و امور رفاهی و وام پرسنل) از طریق امور هماهنگی آب شهرستانها .
•برآورد ملزومات اداری مورد نیاز و ارائه تقاضای خرید و خدمات و پیگیری جهت دریافت اجناس و خدمات از طریق امور هماهنگی آب شهرستانها .
•انجام سایر وظایف مرتبط محوله براساس دستور معاونت حفاظت و بهره برداری و امور هماهنگی آب شهرستانها .